Error
 • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Propozície

4. ročník  Vinárska50. SK  2017

Termín: UTOROK  29.08.2017
Usporiadateľ: ĎARMOTY - OZ
Riaditeľ preteku: Ing. Mário Majerčík
Tajomník preteku: Ing. Maroš Krivošík
Autor trate:  Ing. Mário Majerčík
S podporou: Nitrianskeho samosprávneho kraja a TESCO stores
Časomiera Ideme na pohodu, nie na rýchlosť
Moderátor: Ing. Mário Majerčík
Registrácia:

do 27.08. 2017 cez prihlasovací formulár na stránke LINK

29.08.2017 10:30 priamo na štarte 

Moderátor: Ing. Mário Majerčík
Miesto konania: VINOMA Veľký Cetín o 10:30 h
Štartovné: 15 EURO
Štart:   VINOMA Veľký Cetín o 10:30 h
Cieľ: VINOMA Veľký Cetín 
Kategórie:
 • Ženy
 • Muži
Dĺžka trate a prevýšenie: 50 km, 500 m
Ceny:  Prvý traja v každej kategórii pohár vína, ostatní tiež :-)
Vyhlásenie výsledkov   priestoroch cieľa cca o 15.30  h
V cene štartovného je zahrnuté
pre všetkých pretekárov:
 • štartovné číslo,
 • na trati a v cieli jedlo, nápoj,
 • technické zabezpečenie
   

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii!

Povrch trate : asfalt, poľná cesta a chodník, krásne vinohrady.

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku :

 1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 2. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 4. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 5. Pretek sa koná za plnej cestnej premávky.
 6. Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 7. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr 29.08.2017 do 30 minút od skončenia preteku v kancelárií preteku pri vklade 15 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Rozhodnutie vykoná - rozhodcovia + odborný dohľad.
 8. Pokiaľ by sa pretek  nemohol začať resp. dokončiť z dôvodu živelnej pohromy, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
 9. Účastník preteku/zákonný zástupca/ svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

 Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácií priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v týchto propozíciách  v bodoch 1 – 9.

 Povinná výbava: cyklistická prilba, preukaz poistenca.